TİCARET BORSASINA KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

 

 

            Kayıt Beyannamesi borsa tarafından verilir, ilgili kişi veya kişiler tarafından doldurularak borsaya diğer belgeler ile teslim edilir. Diğer belgeler ise şunlardır.

 

1- Ticaret siciline kayıtlı olanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ nin bir nüshası veya tasdikli örneği ile Ticaret ve Sanayi Odası kayıt sureti

 

2- Ticaret Siciline değil de  esnaf siciline kayıtlı olanlar ise, Esnaf ve Sanatkar Odasından onaylı sicil tasdiknamesi

 

3- Vergi levhası fotokopisi

 

4- Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri

 

5- Onaylı ve fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdan örneği

 

6- İkametgah belgesi

 

7- 4,5x6 ebadında 3 adet fotoğraf

 

Gerçek Kişi Kayıt Formu için tıklayınız...          Tüzel Kişi Kayıt Formu için tıklayınız...