MALİ POLİTİKA

 

TERME TİCARET BORASASI MALİ POLİTİKASI

   

Terme Ticaret Borsası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 sayılı Kanun’da belirtilen gelir kaynaklarını kullanır.

Terme Ticaret Borsası’nın verdiği hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler,  5174 sayılı Kanun’da belirtilen hükümler doğrultusunda her mali yıl öncesinde Borsa Meclisi tarafından bölgenin ekonomik koşullarına göre belirlenir.

Terme Ticaret Borsası’nın bütçesi,  plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.

Stratejik Planda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda Borsamız kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması esas alınmaktadır.

Terme Ticaret Borsası’nın yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesinde harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır.

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden Terme Ticaret Borsası, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.

Terme Ticaret Borsası harcamaların yapılması, gelirlerin toplanmasında şeffaflık,  verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimser.

Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporlarını Hesapları İnceleme Komisyonuna ve ilgili organlara sunar.

Terme Ticaret Borsası sahip olduğu nakdi varlıkları vadeli mevduat olarak değerlendirir.

Yukarıda bahsedilen uygulamaların tümü Terme Ticaret Borsası’nın mali politikasını oluşturmaktadır.

Yazdır